Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rosmode zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij Rosmode zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Rosmode zijn vrijblijvend en Rosmode behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Rosmode en is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Rosmode dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij € 6,95 in rekening. Bij een bestelwaarde van minimaal €50 zijn de verzendkosten voor onze rekening. Wij versturen alleen bestellingen binnen Nederland.

3.3 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten.

Artikel 4. Levering

4.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van de betaling via Post nl naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt je hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddelijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Artikel 5. Retourzending

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je ze binnen 7 kalenderdagen na ontvangst retourneren .Wanneer je de artikelen wilt ruilen/retourneren dien je de onbeschadigde en tevens ongedragen artikelen in originele verpakking (inclusief kaartjes en labels) te versturen.

Rosmode zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op je bankrekening terugstorten (indien via iDEAL is betaald) danwel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven.

Retourvoorwaarden:

  • Artikelen moeten met originele verpakking retour gezonden worden
  • Het artikel moet in onbeschadigde staat retour gestuurd worden
  • Het artikel mag binnen 14 kalender dagen retour worden gestuurd.
  • De aangehechte labels en het prijskaartje van Rosmode moeten intact zijn en niet zijn verwijdert.
  • Het artikel is in ongedragen, ongewassen en ongebruikte staat
  • Alle schoenen dienen gepast te worden op een schone ondergrond totdat je zeker bent van je aankoop. Schoenen dienen geretourneerd te worden in de originele, onbeschadigde schoenendoos.
  • Tassen en accessoires dienen geretourneerd te worden inclusief de eventuele bijgesloten kaartjes, dustbag en overige extra bijgeleverde items
  • Zwemkleding dient altijd gepast te worden over eigen ondergoed
  • Ondergoed kan niet gepast worden aangezien het alleen in de originele verpakking retour gestuurd mag worden
  • Sommige items hebben een label met “retourneren is alleen mogelijk met aangehecht label”. Indien dit label kapot of niet aanwezig is, wordt de retour niet geaccepteerd.

Let op: Sale items mogen niet retour. 

Hoe retourneer ik mijn pakket?

Volg eerst de instructies op de aangeleverde pakbon

1.Zorg ervoor dat de bestaande sticker niet meer op het pakket zit.
2.Plak een A4 met ons retour adres op het pakket.
[retour adres: Galerij 162, 1181 ZS , Amstelveen ]
3. Breng je retourpakket naar bijvoorbeeld een POST NL punt en reken het retourpakket af.
4. LET OP: Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden als een retourpakket niet bezorgd is bij ons of het pakket kwijt is.

Retouradres:

Rosmode

Galerij 162

1181ZS Amstelveen

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Rosmode en van het personeel en de producten van Rosmode voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Rosmode is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 Rosmode aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Rosmode.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van Rosmode jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Rosmode verschuldigd is.

6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Rosmode, dan wel tussen Rosmode en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Rosmode, is Rosmode niet aansprakelijk, tenzij en voorover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Rosmode.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Rosmode heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Rosmode gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Rosmode kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien je aan Rosmode schriftelijk opgave doet van een adres, is Rosmode gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Rosmode schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Rosmode gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Rosmode deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Rosmode in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Rosmode vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Rosmode is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.